MY SHAKEYS:

Shakey's Videos

Garlic Shrimp Pizza is Back!

Don't scrimp on shrimp! Shakey’s 10-slice thin crust garlic shrimp pizza is back, just $14.99+tax.